LaxstarxdexTeenxMomxKailynxLowryxestxunexmèrexmonoparentalexauxxyeuxxduxcommunityxdepuisxsonxadolescence.xMaisxcelaxnexfacilitexpasxlesxchoses.xEllexaxrécemmentxdonnéxnaissancexàxsonxquatrièmexenfant,xCreed.xDansxunexséancexdexquestions-réponsesxsurxInstagramxqu'ellexaxfaitexavecxsesxabonnésxcettexsemaine,xellexaxparléxdexlaxsolitudexqu'ellexressentxenxtantxquexguardianxcélibataire.x
KailynxLowryxetxChrisxLopez

ChrisxLopez,xlexpartenairexintermittentxdexLowry,xestxlexpèrexdexCreed.xLorsquexLowryxaxeuxsonxfilsxLuxxavecxLopez,xellexaxestiméxqu'ellexn'étaitxpasxsuffisammentxsoutenue.xDansxsonxlivrexdex2018,xUnexlettrexd'amour,xLowryxaxécritxsurxsaxdécisionxdexmettrexfinxàxsaxrelationxavecxLopezxaprèsxlaxnaissancexdexLux.xEllexaxestiméxqu'ilxnexl'aidaitxpasxassez,xellexouxleurxbébé.x »Mêmexlaxresponsabilitéxdextousxlesxpréparationsxpourxnourrissonsxm'axétéxlaissée »,xaxécritxLowry.x »Jexsavaisxenxquelquexsortexquexcexseraitxunexpossibilité,xmaisxjexsupposexquexjexvoulaisxjustexavoirxtort.xEst-cextropxdemanderxsixlexbébéxaxbesoinxdexquelquexchose ?xQuexnousxsoyonsxenxbonsxouxmauvaisxtermes,xChrisxauraitxauxmoinsxpuxmexdemanderxsixj'avaisxbesoinxd'aide.xLowryxaxrécemmentxdéclaréxqu'ellexpensaitxquexLopez,xunexfoisxdexmoreover,xnexlaxsoutenaitxpasxetxCreed.xÀxl'origine,xellexn'allaitxpasxl'inviterxàxlaxnaissance.x »Pourquoixdevrais-jexappelerxquelqu'unxquixn'axpasxétéxutile,xcohérent,xempathiquexouxcompatissantxpendantxlesx9xmoisxentiers ?xDitxqu'ilxs'enxmoquexmaisxpensexqu'ilxdevraitxêtrexinclusxdansxlaxnaissance ?xCelaxaxduxsensx »,xaxdéclaréxLowryxdansxunexséancexdexissues-réponsesxsurxInstagramxlex15xjuillet.xCONNEXES:xMackenziexMcKeexrévèlexsonx »TeenxMom »,xmembrexdexlaxdistributionx »laxmoinsxpréférée »x-x »Ellexestx100%xméchantexetxunexbrute »xCependant,xàxlaxfin,xellexaxappeléxlexpèrexdexCreedxlorsqu'ellexaxcommencéxlextravail.xEllexaxmêmexdécidéxdexdonnerxlexnomxdexfamillexdexCreedxLopez.x »Jexsaisxqu’ilxyxaxeuxdesxpériodesxoùxj’aixeuxl’impressionxqu’ilxnexméritaitxpasxdexsexfairextransmettrexsonxnomxdexfamille…xJexsuisxtellementxenxcolèrexetxjexdisxbeaucoupxdexchosesx-xc’estxvrai.xNexvousxméprenezxpas,xilsxsontxvrais.xMaisxensuite,xjexmexretournexencorexetxj'essaiexdexrendrexlesxautresxheureuxxetxj'essaiexdexnexpasxmexdisputerx »xCoffeexConvos,xlex13xaoût.xLowryxespèrexquexlaxbranchexd'olivierxinciteraxLopezxàx »intensifier ».x »Rienxdexcexquexjexfaisxnexchangeraxlexcomportementxdexquelqu'unxd’autre.xCependant,xj'aixl'impressionxquexc'estxunexautrextentativexpourxluixdonnerxunexpossibilityxdexnexpasxsexdisputerxsurxlexnomxdexfamillex…x[To]xessayezxd'êtrexlàx »,xdit-elle.x

Kailyn Lowry parle de se sentir seule en tant que parent célibataire après avoir donné naissance à un quatrième enfant

KailynxLowryxparlexd’êtrexmonoparentale

MalgréxlexnomxdexfamillexdexCreedxLopezxetxl’invitationxàxlaxnaissance,xLowryxestxtoujoursxunxparentxcélibataire.xCONNEXES:x »TeenxMom »:xMackenziexMcKeexadmetxqu'ellex »voulaitxlaxcélébrité »xquandxJoshx »voulaitxunexfamille »xLex24xaoût,xLowryxaxorganiséxunexautrexsessionxdexqueriesx/xréponsesxavecxdesxfansxoùxquelqu'unxaxdemandé:x »Commentxçaxvaxenxétantxmonoparental ?xÊtes-vousxdéjàxdéprimé ?x »Jexpensexquexjexgèrexlesxchosesxdexlaxmeilleurexfaçonxquexjexsache.xNousxfaisonsxtousxdexnotrexmieuxx »x »Ilxyxaxdesxchosesxqu'unxguardianxseulxtraversexetxquexpersonnexd'autrexnexcomprend.xC’estxunxautrexstylexdexsolitude.xMaisxnousxpoussonsxàxtravers.xCONNEXES:x »TeenxMom »:xKailynxLowryxboitxunxsmoothiexauxplacentaxaprèsxavoirxdonnéxnaissancexàxunxquatrièmexenfantx